چلوکوبیده ویژه شایلیویژهمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۳۰۰۰۰ تومان
چلوکوبیده مخصوصمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۲۹۰۰۰ تومان
چلوکوبیده میکس شایلیمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۲۷۰۰۰ تومان
چلوکباب بدون استخوانمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۲۷۵۰۰ تومان
خوراک کباب بختیاریمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۳۰۰۰۰ تومان
خوراک کباب شترمرغمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۳۳۰۰۰ تومان
خوراک کباب بلدرچینمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۳۹۰۰۰ تومان
خوراک کباب برگمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۳۳۰۰۰ تومان
خوراک کوبیده ترخون شایلیمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۳۰۰۰۰ تومان
خوراک کباب چنجه مخصوص شایلیمخصوصمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۳۶۰۰۰ تومان
خوراک کباب سلطانیمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۳۵۰۰۰ تومان
خوراک کباب ترشمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۳۶۰۰۰ تومان
خوراک برگ گوسفندیمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۴۰۰۰۰ تومان
چلو گوشتمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۴۸۰۰۰ تومان
چلو خورشت خلالمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۳۰۰۰۰ تومان
دنده کباب سنتیمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۵۳۰۰۰ تومان
چلو خورشت فسنجانمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۲۶۰۰۰ تومان
خوراک شاندیزمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۵۲۰۰۰ تومان
خوراک جوجه کباب ویژه شایلیویژهمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۲۳۵۰۰ تومان
برنج زعفرانیمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۷۵۰۰ تومان
فیله استیک ( انتخابی با سس قارچ، خردل و فلفل )مجموعه رستوران و شیرینی شایلی۴۶۰۰۰ تومان
شف اسکالپمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۳۰۰۰۰ تومان
خوراک جوجه فلورانتینهمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۲۳۰۰۰ تومان
خوراک کباب یونانیمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۲۸۰۰۰ تومان
خوراک کباب بلغاریمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۳۱۰۰۰ تومان
فیله مینیونمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۴۵۰۰۰ تومان
خوراک جوجه کباب لبنانیمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۲۵۰۰۰ تومان
فیله باربیکیومجموعه رستوران و شیرینی شایلی۴۲۰۰۰ تومان
جوجه چینیمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۲۸۰۰۰ تومان
بیف استروگانفمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۳۵۰۰۰ تومان
چیکن شالتومجموعه رستوران و شیرینی شایلی۲۱۰۰۰ تومان
شنیتسل مرغمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۲۶۰۰۰ تومان
پلوجوجه مدیترانه ایمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۲۸۰۰۰ تومان
فیله بروشهمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۳۵۰۰۰ تومان
جوجه کباب مراکشیمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۲۴۵۰۰ تومان
چیکن پارمزانمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۲۹۰۰۰ تومان
خوراک سیخ کباب ( هندی )مجموعه رستوران و شیرینی شایلی۲۸۰۰۰ تومان
کوردن بلومجموعه رستوران و شیرینی شایلی۲۸۰۰۰ تومان
چیکن تیکا ( هندی )مجموعه رستوران و شیرینی شایلی۲۴۵۰۰ تومان
پاستا کرم چیزمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۱۹۰۰۰ تومان
خوراک استیک مرغمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۲۵۰۰۰ تومان
فراید رایس با مرغمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۲۴۰۰۰ تومان
فراید رایس با گوشتمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۳۳۰۰۰ تومان
فراید رایس با میگومجموعه رستوران و شیرینی شایلی۳۴۰۰۰ تومان
ماهی سالمونمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۵۰۰۰۰ تومان
میگو کبابمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۴۰۰۰۰ تومان
میگو پفکیمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۳۹۰۰۰ تومان
خوراک شیر ماهیمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۳۵۰۰۰ تومان
سالادبار شایلی : سوپ، انواع سالاد، ترشیجات و دسرمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۱۲۰۰۰ تومان
سالاد سزارمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۱۰۰۰۰ تومان
سالاد فصلمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۵۰۰۰ تومان
قارچ گریل شدهمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۱۰۰۰۰ تومان
زیتونمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۵۰۰۰ تومان
زیتون پروردهمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۷۵۰۰ تومان
سوپ روزمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۵۰۰۰ تومان
ماست و خیارمجموعه رستوران و شیرینی شایلی۴۵۰۰ تومان